Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2013

Συνεργασία φορέων: Εκστρατεία κατά της φτώχειας


Εγκρίθηκε το πρόγραμμα «ΣτηριΖΩ» του Δήμου Καβάλας για την υποστήριξη πληθυσμών που απειλούνται από τη φτώχεια - Χρηματοδότηση από τον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Η Κοινωνική Δομή Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, που θα φέρει τον τίτλο «ΣτηριΖΩ» εγκρίθηκε ως σχέδιο για το Δήμο Καβάλας. Το σχέδιο αυτό συστάθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων πράξεων από Δυνητικούς Δικαιούχους, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Σκοπός του σχεδίου είναι η αμοιβαία συνεργασία των Φορέων του Εταιρικού Σχήματος που θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό από ένα ευρύ πλέγμα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός συνόλου Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού που θα συμβάλουν συνθετικά και δραστικά στην  υλοποίηση της Πράξης.